Záruka a reklamace

Záruka

Zárukou za jakost se Krinner zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Krinner poskytuje záruku individuálně uvedením v záručním listu, pokud je k dodané věci přiložen. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Krinner, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Reklamace

Kupující má právo dodané zboží reklamovat, pokud zde vznikne odpovědnost Krinneru za vady, odpovědnost za jakost při převzetí nebo je na zboží poskytována záruka. Lhůty pro reklamaci a podmínky vzniku odpovědnosti Krinneru jsou upraveny výše. Kupující reklamuje zboží ve shora uvedených lhůtách písemně na adresu Krinneru, v reklamaci podrobně popíše zjištěné vady a přiloží kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doloží záruku zboží. Dále uvede dostatečně své kontaktní údaje.

Krinner vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití)

  • mechanickým poškozením zboží nebo montáží provedenou neoprávněnou osobou,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
  • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

Vyřízení reklamace

Je-li Kupující – spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Krinner vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty, respektive prodloužené lhůty, se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V případě ostatních kupujících vyřídí Krinner reklamaci v přiměřené době. Krinner vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Po vyřízení reklamace Krinner upozorní na ukončení reklamace Kupujícího, buď telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl Kupující o vyřízení informován.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. V případě, že reklamace není převzata Kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude Krinnerem účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží v obvyklé výši, nejméně 50 Kč denně.

Pokud si Kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Krinner právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >